ទំព័រ_បដា

អាសេតាល់ដេអ៊ីត

  • រោងចក្រ Acetaldehyde CAS 75-07-0

    រោងចក្រ Acetaldehyde CAS 75-07-0

    អាសេតាល់ដេអ៊ីតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអេតាណុលគឺជាសមាសធាតុគីមីសរីរាង្គដែលមានរូបមន្ត CH3CHO ដែលជួនកាលត្រូវបានកាត់ដោយអ្នកគីមីវិទ្យាថាជា MeCHO (Me = methyl) ។វាគឺជាអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័នដែលគ្មានពណ៌ ដែលពុះនៅជិតសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។វាគឺជា aldehydes ដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ដែលកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងធម្មជាតិ និងត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។