ទំព័រ_បដា

ស្ទីរីន អាគ្រីឡូនីទ្រីល។

  • សេចក្តី​ណែនាំ​របស់ SAN

    សេចក្តីផ្តើម សាន ដែលជាជំនាន់មុនរបស់ ABS គឺជាវត្ថុធាតុថ្លារឹងរឹង។ការបញ្ជូននៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញគឺធំជាង 90% ដូច្នេះវាមានពណ៌យ៉ាងងាយស្រួល វាក៏ធន់នឹងការឆក់កម្ដៅ និងមានធន់នឹងសារធាតុគីមីផងដែរ។លក្ខណសម្បត្តិ រឹងម៉ាំ...
    អាន​បន្ថែម